Leveringsvoorwaarden

Klik hier en download deze leveringsvoorwaarden als PDF

Offertes:  

De door verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. De materialen worden niet in optie genomen

Orders:   

Orders zijn voor verhuurder eerst bindend na schriftelijke bevestiging door verhuurder of uitlevering c.q. ter beschikkingstelling door verhuurder aan de huurder van de goederen. Alle bestellingen en/of wijzigingen dienen uiterlijk 48 uur voor levering gereserveerd te worden [weekend en feestdagen niet meegerekend].

Huurprijzen:  

De huurprijzen voor de 1e dag, zoals omschreven in de catalogus zijn gebaseerd 1 gebruiksdag. Voor elke dag langer geldt een toeslag van 20% van het 1e dagtarief. Enkele artikelen kennen alleen een weektarief. Alle huurprijzen zijn exclusief btw, transport, verzekering en overige kosten.

Huurtermijn:  

De dag voor gebruik en de dag na gebruik gelden als transportdagen. De transportdagen worden niet als extra huurdagen berekent, mits de som van de gebruiksdag en de transportdagen niet meer dan 48 uur bedraagt. Ook de zondag wordt niet als extra huurdag berekend.

Annulering:  

Bij annulering tot 4 weken voor leveringsdatum 25% van de totale huurwaarde van het geannuleerde; tot 1 week voor leveringsdatum 50%; tot 2 werkdagen voor leveringsdatum 100%.

Schoonmaakkosten:
 

De huurder dient het gehuurde schoon en droog te retourneren. Indien de huurgoederen nat, vuil of onvoldoende gereinigd retour komen worden schoonmaakkosten doorberekend.

Transportkosten:  

Voor bezorgen en/of retour halen worden transportkosten in rekening gebracht. Het bezorgen en retour halen van de verhuurde goederen wordt gepland tussen 08.00 en 17.00 uur. In voorkomende gevallen kan een dagdeel [8.00-13.00 uur of 12.00-17.00 uur] overeengekomen worden. Als huurder het bezorgen en afhalen op een afgesproken tijdstip wil laten plaatsvinden, wordt een toeslag op de normale transportkosten berekend. Bezorging uitsluitend op de begane grond op maximaal 10 meter afstand van de vrachtwagen, waarbij de ondergrond vlak is en voor rollend materieel geschikt. De emballage blijft bij de gehuurde goederen. De goederen dienen op de ophaaldag vanaf 8.00 uur gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld op de rolcontainers gereed staan op de begane grond. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de huurder de extra kosten die zijn ontstaan te vergoeden. Als het afleveren of ophalen langer duurt dan 15 minuten, wordt de extra tijd doorberekend. De laad- en losplaats dienen goed bereikbaar te zijn voor vrachtwagens met wettelijke maximale afmetingen. Alle beperkingen in bereikbaarheid [venstertijden, lengte, hoogte, gewicht of in welke andere vorm dan ook] dienen bij bestelling schriftelijk aan verhuurder gemeld te worden.

Zelf ophalen:  

Bij vervoer van de goederen door de huurder zelf of door derden, die al dan niet van huurder daartoe opdracht gekregen hebben, is het risico van verlies en/of kwaliteitsvermindering van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, geheel voor rekening van de huurder. Het vervoer van de huurgoederen mag alleen geschieden met gesloten, droge en reukvrije voertuigen. Apparatuur moet altijd staande vervoerd worden.

Controle:  

De goederen dienen op datum van levering door de huurder gecontroleerd te worden. Klachten van de huurder moeten op de bezorgdag aan verhuurder worden meegedeeld. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Vanaf het moment van gebruik van de goederen verliest de huurder het recht tot reclameren. De verhuurder zal bij het retour brengen/halen van de gehuurde goederen in het magazijn een telling verrichten. Deze telling is bindend voor beide partijen

Legitimatie:  

Bij het in ontvangst nemen van de huurgoederen dient de huurder of een daartoe bevoegd of gevolmachtigd persoon zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Aansprakelijkheid:  

De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of op enigerlei wijze verloren gaan van de huurgoederen gedurende de gehele huurperiode en zal de huurgoederen of onderdelen daarvan tegen vervangingswaarden [inclusief demontage- en montagekosten] dienen te vergoeden. De huurder dient het gehuurde goed te beschermen tegen vocht en weersinvloeden, de hierdoor ontstane schade is voor rekening van de huurder. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het gehuurde door niet gekwalificeerd personeel te laten gebruiken. Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde. Huurder dient daarom zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico's dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.

 Borg:  

De verhuurder heeft het recht om een borgsom te vragen.

Betaling:  

Betaling dient contant te geschieden bij aflevering. Betaling van bijkomende kosten door het vuil, nat, beschadigd, niet of te laat retourneren van het gehuurde, waaronder emballage, dient contant te geschieden bij het retourneren van het gehuurde. In bepaalde gevallen kan een factuur worden opgemaakt, welke binnen 21 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan.

Afwijkingen:  

De te leveren verhuurartikelen kunnen in uitvoering afwijken van de aangeboden artikelen.