Onze principes

Navigatie


 

Wie zijn wij en waar staan we voor

VZH is een gespecialiseerd verhuurbedrijf voor horeca materialen. Partner in business voor: partycateraars, bedrijfscateraars, locaties, turn-around managers, eventbureaus- en managers. Wij werken met het motto: ‘alles in één keer goed!'

Wat zien wij als onze rol
De missie van VZH is om klanten met raad en daad bij te staan om tot een perfecte uitvoering van opdrachten te komen . Wij streven naar een 9+ waardering van onze klanten.

Hoe vullen wij die rol in
VZH zal haar doelen bereiken met de inzet van ‘operationele top prestaties’ en ‘uitmuntende klantenservice’ als de 2 leidende waarde strategieën.

 • Alle aspecten rondom levering, assortiment en online performance (website en webshop) behoren tot de belangrijkste aandachtspunten: streven is gericht op een klantwaardering 9+.
 • Procesverbeteringen zijn gericht op kostenbeheersing dan wel kostenbesparingen. Wij zijn optimaal gemotiveerd om foutloze leveringen te verzorgen. Waarbij de termen ‘schoon, heel en werkend’ onze minimale uitgangspunten zijn.

Dit willen wij tot stand brengen met bewuste aandacht voor mensen en omgeving o.a. door het invullen van ambitieuze klimaatdoelstellingen. Daarvoor werken wij actief met een ISO-VCA- en MVO certificeringen.


 

kernwaarden

Om onze missie en visie te realiseren werken wij met een ‘gedragskompas’ waarin belangrijke kernwaarden zijn opgenomen:

 • Betrouwbaar
  • nakomen van afspraken (consistent en consequent)
 • Instelling is gericht op pro-activiteit
  • wij wachten niet af maar gaan altijd eerst op zoek naar de oplossing
 • Kwaliteit in communicatie
  • zorgvuldigheid in communicatie en het vragen van feedback op handelen
 • Kwaliteit van mensen en materiaal
  • investeren in duurzaamheid van materialen en investeren in kennis en vaardigheden van onze medewerkers
 • Extra professioneel
  • ontwikkelen van win-win situaties en werken op basis van respect en vertrouwen
 • Lekker flexibel
  • denken in oplossingen, niet in problemen

Deze uitgangspunten zijn vertaald, zowel in onze kwaliteits-, veiligheids-, milieu- en MVO- documentatie. We realiseren ons dat het meten van prestaties in dit kader erg belangrijk is. Vandaar dat het volgende systeem is opgezet:

 • Klanttevredenheid (basis voor het ontwikkelen van langdurige relaties) wordt gemeten door middel van externe klachtenregistraties en klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Processen worden gemeten middels leveranciersbeoordeling en –acceptatie. Wij vinden een duurzame relatie met onze toeleveranciers belangrijk.
 • Daarnaast worden processen gemeten middels afwijkingenregistraties, interne audits en functioneringsgesprekken.
 • Continue verbetering/optimalisatie wordt bewerkstelligd door systematische analyse van kwaliteitsregistraties, het beoordelen van deze analyses door VZH en het nemen van corrigerende en preventieve maatregelen.
 • Cultuur binnen de organisatie wordt vormgegeven door kritisch te kijken naar organisatiestructuur en opleidingseisen en –niveau.
  • Wij willen een goede werkgever zijn en onze medewerkers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek.  
  • Wij voldoen aan de wet- en regelgeving en verlangen dat onze medewerkers zich aan de regelgeving, afspraken en procedures houden.
  • Wij nemen onze verantwoordelijkheid als lid van de Nederlandse samenleving serieus en hebben de plicht om negatieve effecten van onze activiteiten op onze directe werkomgeving en het milieu te voorkomen.
  • Wij streven naar diversiteit, transparantie, duurzaamheid en energiebesparing (CO2 reductie).

 

Certificeringen

ISO 9001; 2015

De ISO 9001; 2015 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001;2015 wordt bij VZH gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. In Nederland heet de norm officieel NEN-EN-ISO 9001:2015. Toetsing vindt jaarlijks plaats door onafhankelijke assessors. ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

 • zeg wat je doet
 • doe wat je zegt
 • bewijs het

ISO 14001; 2015

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001;2015-norm worden de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd. Op 15 september 2015 is de nieuwe versie van de ISO 14001 gepubliceerd. In Nederland heet de norm officieel NEN-EN-ISO 14001: 2015. Deze versie is de opvolger van de ISO 14001-norm uit 2004. Beide normen kunnen bij certificatie nog tot begin september 2018 naast elkaar worden gebruikt. Vanaf september 2018 (drie jaar na de publicatie van ISO 14001:2015) zijn certificaten op basis van ISO 14001:2014 niet meer geldig. De nieuwe norm is gebaseerd op de nieuwe High Level Structure (HLS) dat een raamwerk met zich meebrengt dat toepasbaar is op alle managementsystemen. Dit helpt om consistent te blijven en één taal te spreken bij alle standaarden. Toetsing vindt jaarlijks plaats door onafhankelijke assessors.

De belangrijkste wijzigingen binnen de nieuwe norm zijn:

 • De focus op leiderschap
 • De focus op risico management\
 • Nadruk op het meten en aanpassen van doelstellingen
 • Communicatie en bewustwording
 • Minder voorgeschreven eisen

VCA

VCA dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het is een beproefd programma waarin diverse branches in de Nederlandse industrie 25 jaar aan kennis en ervaring hebben gebundeld. Met een VCA-certificaat legt VZH de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. Dat is uiteraard in het belang van onze medewerkers maar zeker ook in het belang van onze klanten.

De MVO-Wijzer

De internationale ISO 26000 'richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties' is als norm ontwikkeld om organisatie hierin te ondersteunen. De MVO-Wijzer heeft deze richtlijn vertaald voor het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Het is een pragmatisch instrument waarmee een MVO-nulmeting, MVO-zelfevaluatie en een MVO-Certificering wordt uitvoeren. Jaarlijks vindt een toetsing plaats door onafhankelijke assessors. VZH stelt zich actief op als het gaat om maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er lopen vrijwel continue programma’s om bijvoorbeeld energie te besparen (zie ook hoofdstuk: klimaatdoelstellingen VZH) of milieu sparende maatregelen te nemen. Veiligheid en welbevinden van onze medewerkers en hun omgeving krijgen ook ruime aandacht. Jaarlijks worden enkele door ons zorgvuldig geselecteerde goede doelen, ruimhartig ondersteund. Aandacht voor kinderen en minder bedeelden vormt daarbij het belangrijkste uitgangspunt. VZH is ook een erkend leerbedrijf. Wij geven daarbij de voorkeur aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. 


 

klimaatdoelstellingen VZH

De ambities én de maatregelen van VZH gaan veel verder dan de overheid in haar doelstellingen heeft vastgelegd.

Met de ingebruikname van het pand in 2008 bereikte VZH in één klap al een energiereductie van ruim 30% ten opzichte van de periode daarvoor, hetgeen leidt tot een substantiële CO2-reductie. Maar dat vonden wij nog niet genoeg. De ambitie van VZH is er op gericht om in de komende 5 jaar nog eens minimaal 30% - 40% energie te besparen en daarmee de CO2-uitstoot verder te verlagen. VZH wil als het gaat om CO2-reductie geen volger zijn, maar eerder een koploperspositie innemen.

 • Inmiddels is het grootste deel van het pand voorzien van Ledverlichting.
 • Inmiddels is het grootste deel van het wagenpark omgezet naar Euro6.
 • Onze afwasmachines draaien alleen nog in batches waardoor er geen onnodige draaiuren ontstaan, waarmee dus een substantiële energiebesparing wordt gecreëerd.
 • Op korte termijn gaan we volledig over naar groene stroom, dit leidt tot een zeer substantiële CO2 reductie.